Algemene verkoop/levering- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten tussen Kozijn Fabriek Alkmaar (Hierna genoemd: KFA) en haar afnemers (hierna in enkelvoud genoemd: de Opdrachtgever). Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met KFA worden overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle door KFA gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders met haar is overeengekomen. Alle prijsaanbiedingen zijn exclusief btw en geldig tot 30 dagen na gedane datum van aanbieding, tenzij uit de aanbieding anders blijkt. Voor fouten en of afwijkingen van de prijs, afbeeldingen, tekeningen, isolatiewaarde en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en offertes is KFA niet aansprakelijk. Kleuren die als zijnde Ral-Kleuren worden aangemerkt of omschreven gelden als een benadering van het betreffende kleurnummer. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van diverse factoren, waaronder het materiaal en de betreffende leverancier.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen zijn standaard exclusief btw en emballage. Prijslijsten en andere vorm van prijsgegevens zijn slechts als richtprijs te gebruiken, prijswijziging kan zich per dag door omstandigheden voordoen als materiaal, lonen en transport kosten wijzigen. Hiervan kan de Opdrachtgever zich vooraf laten informeren bij KFA. Bij gebruik van emballage zal KFA aan de Opdrachtgever bekend maken over de kosten hiervan. Evenals voor alle andere kosten die zich kunnen voordoen. Leveringen vanaf € 2.500,- exclusief btw zijn franco in Nederland alleen voor transport over de weg tot waar de vrachtauto kan komen. Bezorgkosten voor orders onder de € 2.500,- exclusief btw zal een vergoeding van minimaal € 15,- en maximaal € 250,- exclusief btw en exclusief boot/tol kosten worden berekend, afhankelijk van volume en afstand voor transport. Prijswijziging door aanpassing van de btw tarieven zullen ook door KFA aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 4. Levering en levertijd

Alle goederen worden door KFA geleverd op standaard lengte, maatvoering en productspecificatie, tenzij anders met haar is overeengekomen. Levertijden als gepland zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden die KFA redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan KFA de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen, waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden. In geval van overmacht is KFA gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van KFA voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever kan KFA schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is KFA schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 6. Reclames

De Opdrachtgever is verplicht bij levering de goederen c.q. diensten te controleren op waarneembare gebreken en aantal. Eventuele gebreken of afwijkingen in aantal dient de Opdrachtgever of diens ontvanger als tekenbevoegde op de afleverbon te vermelden. Idem voor de opleverbon na uitvoering van werkzaamheden. Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen, indien deze KFA schriftelijk bereiken binnen acht dagen na constatering van het gebrek c.q. de afwijking in aantal. Het in behandeling nemen van klachten door KFA geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook. Indien een klacht gegrond blijken te zijn, is KFA uitsluitend verplicht tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel, naar keuze van KFA, tot restitutie van (het betreffende gedeelte van) de koopprijs c.q. aannemingssom, middels creditering tot het bedrag der prestatie. De Opdrachtgever is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie

KFA is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (in de ruimste zin van het woord), gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door KFA geleverde zaken, noch is KFA aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of van door KFA verrichte diensten in het algemeen. KFA is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze het factuurbedrag van de betreffende levering overschrijdt.

KFA is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze redelijkerwijs niet verzekerbaar is. Op de door KFA geleverde goederen geldt alleen de door KFA van haar leverancier verkregen garantie die op het moment van levering van toepassing was. De Opdrachtgever kan jegens KFA geen aanspraak uit hoofde van garantie toe indien en voor zover de garantie in de relatie tussen KFA en de leverancier niet of niet meer kan worden geëffectueerd, zulks ongeacht de oorzaak of reden daarvan.

In geval van ondeugdelijke verwerking of opslag of buiten Nederland van geleverde goederen vervalt elke garantie en aansprakelijkheid zijdens KFA. Indien gewenste producten de minimale of maximale afmeting overschrijden t.o.v. voorgeschreven maatvoeringen per product en kleur combinatie vervalt elke garantie. donker gekleurde materialen als bijvoorbeeld bij deuren hebben een hoger uitzettingscoöfficent waarbij de gebruiker hiervoor zijn maatregeling tot afscherming moet nemen.

Artikel 8. Geen garantie op beglazing

Geen garantie bij niet verticaal en als dakbeglazing is geplaatst, als er folie op het glas is aangebracht, raam Jaloezie of andere voorzieningen tussen de beglazing en als de beglazing deels is afgeschermd tegen zonlicht of door donker gekleurde objecten kort bij het glas bevinden, bij gefigureerde beglazing en bij verkeerde montage door Derde.

Artikel 9. Raam – en deurbeslag garantie, kleur en onderhoud.

SKG** met standaard garantie op raam – en deurbeslag van 2 jaar, standaard kleur blank ( aluminium/rvs/edelstaal ), schoonmaken en met smeerolie behandelen.

Artikel 10. Verplichting/aansprakelijkheid wederpartij

De wederpartij is gehouden alle noodzakelijke handelingen te verrichten ter voorkoming van beschadiging van de eigendommen van de wederpartij of diens opdrachtgever als gevolg van de werkzaamheden door gebruiker waaronder meer wordt verstaan het afdekken van de meubels, vloer bedekken en overige ter voorkoming van beschadiging en of door stof, wind en water e.d. voordat de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt, alsmede voldoende werkruimte om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Artikel 11. Onderhoudsverplichting

De gebruiker dient de door KFA geleverde producten zijn onderhoudsverplichtingen na te komen. Deze producten kan de gebruiker bij KFA aanschaffen.

Artikel 12. Onderhoudscontract

Voor een jaarlijks onderhoudscontract kan KFA op verzoek u een vrijblijvende aanbieding doen.

Artikel 13. Annulering

Annulering van bestellingen van goederen die speciaal door KFA voor de Opdrachtgever worden ingekocht, op maat gemaakt, aangepast of anderszins als speciaal gelden, is niet mogelijk. Annulering van standaard te leveren goederen is mogelijk, mits de annulering ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van levering is ontvangen.

Artikel 14. Betalingen

Als standaard een betalingstermijn van 5 dagen na levering en of montage, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Betaling door de Opdrachtgever dient te worden gedaan bij of voorafgaand aan de levering, tenzij schriftelijk anders met KFA is overeengekomen. Indien volledige betaling niet bij of voorafgaand aan de levering (c.q. binnen de met KFA overeengekomen, hiervan afwijkende termijn) is gedaan, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan KFA verschuldigd gelijk aan 1.5 % per maand. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle door KFA te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de rechtbanken in Nederland, met een minimum van 10% van de onbetaald gelaten som.

Artikel 15. Opschorting en eigendomsvoorbehoud

Indien de Opdrachtgever ten aanzien van enige betalingsverplichting in verzuim verkeert, heeft KFA het recht al haar leverings- en overige verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en gedurende het verzuim opgeschort te houden, ongeacht of deze verplichtingen uit dezelfde, dan wel een andere overeenkomst voortvloeien. Zolang KFA geen volledige betaling voor geleverde goederen heeft ontvangen, blijven de goederen eigendom van KFA.

Artikel 16. Nietigheden

Indien één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. Geschillen

Op alle overeenkomsten met KFA is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen KFA en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de hoofdvestiging van KFA, dan wel ter plaatse van de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, zulks naar keuze van KFA.