Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Kozijn Fabriek Alkmaar B.V. gevestigd te Alkmaar (nader aangeduid als “KFA”), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar (KvK nummer 73683469).

Artikel 1 Werkingssfeer
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KFA en haar contractspartijen.

Artikel 2 Algemene voorwaarde van contractpartijen en/of derden
2.1 KFA aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van haar contractpartij(en) indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarde laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarde van KFA onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de toepasselijke algemene voorwaarden van haar contractpartij(en).
2.3 Algemene voorwaarden van een contractpartij worden slechts door KFA aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de betreffende transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden op basis van die algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van KFA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf de vestiging of het magazijn van KFA en zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
3.3 Gegevens in drukwerk verstrekt door KFA, waaronder de prijs, eigenschappen, maten, kleur, tekeningen en afbeeldingen, zijn aan wijzigingen onderhevig en kunnen ook zonder voorafgaand bericht wijzigen. Een tussentijdse, niet aangekondigde wijziging kan KFA niet worden tegengeworpen.

Artikel 4 Afspraken met personeel
4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van KFA bindt KFA niet indien deze niet door KFA schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt pas bindend voor KFA door haar schriftelijke bevestiging.
5.2 Elke met KFA aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van KFA. Opdrachtgever zal toestaan dat KFA zo nodig informatie bij derden betreffende hem opvraagt.

Artikel 6 Prijs en prijsaanpassing
6.1 Alle overeenkomsten worden in beginsel gesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen onder voorbehoud van hetgeen hier is opgenomen in art. 3.
6.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten omzetbelastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.
6.3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, heeft KFA het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft KFA het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
7.2 KFA is vrij om bij levering van voorraadprofielen, plaatmateriaal en sandwichpanelen 10% meer of minder te leveren dan partijen zijn overeengekomen. Bij speciale profielen is deze afwijking tot 20% als acceptabel aan te merken.

Artikel 8 Emballage
8.1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van KFA.
8.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de containers van KFA die hij onder zich houdt in goede en schone staat blijven en te allen tijde identificeerbaar zijn als zijnde eigendom van KFA. Het is opdrachtgever niet toegestaan de containers te beplakken of het uiterlijk op enige wijze te veranderen.
8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om de containers voor eigen opslag te gebruiken of voor andere doeleinden dan hetgeen waarvoor de containers door KFA aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9 Aanbetaling
9.1 KFA is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van tenminste 25% te bedingen. Opdrachtgever is vervolgens gehouden deze aanbetaling per direct te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 Levering
10.1 De overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen, maar slechts een uitdrukking van verwachtingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor KFA zijn om de goederen (tijdig) te leveren.
10.3 Opdrachtgever (of een door hem ingeschakelde derde) dient op het moment van levering aanwezig te zijn om te helpen lossen. Wanneer opdrachtgever deze taak verzuimt, is hij transportkosten en wachtgeld aan KFA verschuldigd.
10.4 Opdrachtgever dient over een heftruck te beschikken om de goederen te kunnen lossen in het geval dat er niet met de hand gelost kan worden. Indien opdrachtgever niet over een heftruck beschikt, dient hij dat voor levering aan KFA kenbaar te maken en is hij een meerprijs aan KFA verschuldigd voor het door KFA verzorgen van alternatief materiaal om te kunnen lossen.
10.5 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever worden afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
10.6 Eventuele geringe afwijkingen in kleur, gewicht of vorm geeft opdrachtgever niet het recht het geleverde te weigeren, noch is KFA verplicht een vergoeding voor de afwijking aan opdrachtgever te verstrekken.
10.7 Lees voor het monteren van de geleverde goederen eerst goed de montage instructie. Montage instructies kunnen opgevraagd worden bij KFA. De goederen dienen conform de betreffende montage instructie gemonteerd te worden.

Artikel 11 Vervoer
11.1 De verzending geschiedt op wijze als door KFA aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending op een andere wijze of snelheid te ontvangen dan zijn de extra hieraan verbonden kosten voor zijn rekening.
11.2 KFA kan de verpakkingsmiddelen doorberekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 12 Meer- en minderwerk
12.1 Het werk omvat alleen datgene dat partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
12.2 Door KFA te maken kosten welke een oorzaak heeft buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht
13.1 Indien de opdrachtgever wijziging(en) in de opdracht verlangt, van welke aard dan ook, zal KFA extra kosten bij opdrachtgever in rekening brengen indien de verlangde wijziging(en) tot hogere kosten voor KFA leidt.
13.2 Wijziging(en) in de opdracht dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan KFA ter kennis te worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven dan ligt het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) bij de opdrachtgever.
13.3 Doorgegeven wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd zal worden overschreden. Zulks komt voor rekening en risico voor de opdrachtgever.

Artikel 14 Reclameren
14.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de goederen deze grondig te inspecteren op mogelijke gebreken en eventuele gebreken op de pakbon te vermelden. Bij het constateren van gebreken dient de opdrachtgever deze direct schriftelijk aan KFA te melden.
14.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na de dag van levering KFA wijst op gebreken, die bij deugdelijk onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat van het geleverde en vervalt iedere mogelijke aanspraak jegens KFA.
14.3 KFA dient in de gelegenheid te worden gesteld om gemelde klachten en gebreken te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14.4 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
14.5 Indien de klacht naar het oordeel van KFA c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen in kwestie (excl. montagekosten), hetzij de geleverde goederen in kwestie kosteloos vervangen (indien beschikbaar) na terugzending daarvan in de originele toestand. KFA is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
14.6 KFA is niet verplicht goederen retour te nemen als deze, veroorzaakt door schuld van de opdrachtgever, verkeerd worden geleverd. Uit coulance kan KFA de goederen retour nemen, mits onbeschadigd en in de originele verpakking. Hiervoor rekent KFA 12% retourkosten exclusief de eventueel gemaakte transportkosten.

Artikel 15 Garantie
15.1 Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens KFA tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door KFA nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
15.2 Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van vervangende goederen door KFA (indien beschikbaar) dan wel gelijksoortig/gelijkwaardige goederen en uitsluitend ten aanzien van de gebrekkige goederen of gebrekkige onderdelen van de goederen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.
15.3 Gedurende de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen, is KFA niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.
15.4 Niet onder garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. onoordeelkundige behandeling door opdrachtgever;
b. onjuiste opslag door opdrachtgever waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
c. verlies/slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor KFA voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;
e. het naleven van enig overheidsvoorschrift.

Artikel 16 Retentierecht
16.1 Wanneer KFA goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden in het geval zij een vordering op de opdrachtgever heeft. Wanneer de vordering door de opdrachtgever is voldaan, zal KFA de goederen aan de opdrachtgever vrijgeven.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 De aansprakelijkheid van KFA voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. de desbetreffende geleverde partij goederen. Eventuele montagekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
17.2 KFA is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
17.3 De opdrachtgever vrijwaart KFA tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
17.4 KFA is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk gesteld zijn;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Onjuiste montage door opdrachtgever;
e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
f. Normale slijtage aan de geleverde zaken;
g. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
h. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolgen van de inwerking van licht en/of weersinvloeden;
i. Enige andere van buitenaf afkomstige invloeden.

17.5 KFA is nimmer aansprakelijk voor enig ontstane gevolgschade, daarbij inbegrepen mogelijke inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes van de opdrachtgever.
17.6 In het geval opdrachtgever materialen, onderdelen of gereedschappen ter beschikking stelt ter uitvoering van de opdracht is mogelijke schade aan deze objecten voor rekening en risico voor opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen bij transport naar KFA of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van KFA, ex- en importverbod, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen
in het bedrijf of in de middelen van vervoer naar KFA, dan wel in middelen van vervoer van derden, het inzakken van de markt met 25% of meer, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor KFA overmacht op, die KFA van haar verplichtingen tot levering ontheffen zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan vorderen.

18.2 KFA is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd de koopovereenkomst te annuleren, op te schorten, dan wel te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud
19.1 Zolang KFA geen volledige betaling van haar opdrachtgever heeft ontvangen, blijven de betreffende geleverde goederen eigendom van KFA. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan opdrachtgever.
19.2 Indien KFA vorderingen op de opdrachtgever bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de opdrachtgever ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
19.3 KFA heeft het recht de betreffende goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd.
19.4 Zolang de eigendom van het geleverde niet op de opdrachtgever is overgegaan, is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook
19.5 De door KFA ter beschikking gestelde marketingondersteuning blijft eigendom van KFA, en mag niet zonder schriftelijke toestemming van KFA gedistribueerd en/of gekopieerd worden. Plaatsing van beeldmateriaal van KFA op een website is hier ook onder begrepen. De verstrekte informatie is informatief en niet voor KFA bindend.

Artikel 20 Niet-nakoming van de overeenkomst
20.1 Op het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens KFA niet nakomt, zal hij direct zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim verkeren.

Artikel 21 Betaling
21.1 Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21.2 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
21.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever een maandelijkse rente van 2% van het onbetaald gelaten bedrag aan KFA verschuldigd.
21.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever tevens buitengerechtelijke kosten aan KFA verschuldigd zijnde ten minste 15% van de onbetaald gelaten hoofdsom.
21.5 KFA is gerechtigd alle facturen te verhogen met een beperkte opslag (kredietbeperking). Deze opslag kan de opdrachtgever aftrekken bij betaling binnen de geldende betalingstermijn.
Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze
22.1 Op alle aanbiedingen van KFA en alle door KFA gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is het Nederlandse recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten dienen aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank locatie Alkmaar.